מבוא

נוסח זה מפרט את תנאי תעודת אחריות היצרן הישימה למכונית פורד חדשה. כתב האחריות המלא והפירוט המלא של נהלי האחריות והשירות מפורטים בחוברת האחריות ורישום הטיפולים שנוסח שלה יימסר לבעל הרכב באמצעות התקן נייד (USB) במעמד מסירת המכונית.

למכוניות פורד חדשות מוענקת אחריות מוגבלת לרכב חדש.

בנוסף, ניתן להלן גם מידע חשוב שעליך לדעת.

חשוב: נוסח זה נועד לידיעה בלבד. הנוסח הקובע של האחריות מפורט בחוברת האחריות ורישום הטיפולים.

מסר חשוב מפורד

בדומה לכל ציוד איכותי, גם מכוניות פורד זקוקות לטיפול ותחזוקה סדירים. בחוברת האחריות ובספר הנהג מפורטים נוהלי ההפעלה ומרווחי התחזוקה שיש ליישם כדי להבטיח פעולה תקינה של מכונית ושמירה על תוקף האחריות. יש לקרוא בעיון הוראות אלה ולפעול על-פיהן כדי להפיק ממכונית הפורד החדשה את הביצועים האמינים והמהנים שתוכננה להעניק.

שביעות הרצון של לקוחותינו והנאתם מן השימוש במכוניות פורד הן במרכז מעיינינו. כל מוסכי השירות המורשים מטעם דלק מוטורס מצוידים בכלים ובידע שיבטיחו כי מכונית פורד תהיה תמיד במצב מיטבי.

אחריות מוגבלת לרכב חדש

מתי מתחילה תקופת האחריות?

תאריך תחילת האחריות הוא התאריך בו נמסר הרכב החדש לבעליו.

משך תקופת האחריות המוגבלת לרכב חדש

כיסוי האחריות המוענק על-ידי חברת פורד (FORD MOTOR COMPANY) במסגרת האחריות המוגבלת לרכב חדש, הינה לתקופה של 36 חודשים או עד הגיע הרכב למרחק נסיעה מצטבר של 100,000 ק"מ, החל מן היום בו נמסר הרכב החדש לבעליו (המוקדם מביניהם).

אחריות למערכת הנעה – רכבי צפון אמריקה

לכלי רכב מדגמי F, אדג',אקספלורר וברונקו המיוצרים בצפון אמריקה מעניק היצרן אחריות מורחבת למערכת ההנעה של הרכב (Train Power), הכוללת מנוע, תיבת הילוכים, תיבת העברה, סרן קדמי וסרן אחורי (להלן: "מערכת ההנעה").האחריות תינתן לתקופה בת 5 שנים (60 חודשים) או עד הגיע הרכב למרחק נסיעה מצטבר של 100,000 ק"מ החל מן היום בו נמסר הרכב החדש לבעליו (המוקדם מביניהם).

סייגים והצהרות הסרת חבות

כל סוגי האחריות המצוינים בחוברת האחריות כפופים לסייגים ולהצהרות הסרת החבות שלהלן:

סוגי האחריות המצוינים בחוברת האחריות הם סוגי האחריות היחידים הישימים במפורש לרכבי פורד. פורד אינה נוטלת על עצמה ואינה מסמיכה גורם כלשהו להטיל עליה כל התחייבות או חבות אחרת בהקשר לרכבים או לאחריויות אלה. אף אדם, כולל עובדי פורד או סוכניה, אינו רשאי לשנות או לבטל חלק כלשהו מאחריויות אלה.

לחברת פורד ולדלק מוטורס שמורה הזכות לבצע שינויים או תוספות בכלי הרכב המיוצרים או נמכרים על ידיהם בכל עת, מבלי שתחול עליהם חבות כלשהי לבצע שינויים או תוספות אלה או דומים להם בכלי רכב שיוצרו או נמכרו בעבר.

כמו-כן, לחברת פורד ולדלק מוטורס שמורה הזכות לספק תיקונים לאחר תקופת האחריות, לנהל מבצעי קריאת שירות או להאריך את משך הכיסוי באחריות לכלי רכב מסוימים או לאוכלוסיות רכב מסוימות, והכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי של חברת פורד. הביצוע של פעולות כנ"ל על-ידי חברת פורד או מטעמה ביחס לרכב מסוים או לאוכלוסיות רכב מסוימות אינו מטיל עליה כל חבות שהיא לבצע פעולות אלה או דומות להן גם עבור בעלים אחרים של כלי רכב דומים.

כתנאי מוקדם לכיסוי במסגרת כל סוגי האחריות שבחוברת האחריות מוטלת על בעל הרכב האחריות להשתמש ברכב, לטפל בו ולתחזק אותו בהתאם להנחיות המצוינות בספר הנהג בנוגע לטיפולים תקופתיים של הרכב. חברת פורד ממליצה לשמור עותקים של כל רישומי התחזוקה והחשבוניות, לצורך הצגתם לפורד בעת הצורך.

מוצהר בזאת במפורש שעל חברת פורד ודלק מוטורס לא יחולו חבויות כלשהן בגין: אבדן זמן או אבדן כספי, אי- נוחות כלשהי שייתכן ותיגרם, אבדן השימוש ברכב או שירותי הנסיעה של הרכב, עלויות רכב שכור, דלק, עלויות שיחות טלפון, עלויות אש"ל, אבדן רכוש אישי או עסקי, אבדן הכנסה, או כל נזק נלווה או תוצאתי שייתכן וייגרמו.

לא ישולמו במפורש פיצויים ענשיים, דמי נזק למופת או דמי נזק מכופלים אלא אם הדין התקף אוסר במפורש להסתייג מכך.

מה מכוסה באחריות המוגבלת לרכב חדש

האחריות המוגבלת לרכב חדש מעניקה לבעל הרכב זכויות מוגדרות אם:

- רכב הפורד מופעל ומתוחזק באופן נאות, וכן הוא הובא אל מוסך מורשה מטעם דלק מוטורס לצורך ביצוע תיקון מכוסה באחריות במהלך תקופת האחריות,

אזי מוסכים מורשים מטעם דלק מוטורס לטיפול ברכב מתוצרת פורד יבצעו ללא חיוב תיקון, החלפה או כוונון של כל החלקים ברכב אשר - במהלך שימוש רגיל ובתוך תקופת הכיסוי באחריות הישימה - כשלו או תפקודם לקוי עקב פגם ייצור בחומרים שסופקו מן המפעל או בעבודת הייצור במפעל.

המשמעות של אחריות זו אינה כי כל רכב של פורד הוא נטול פגמים. פגמים ברכב עלולים להתרחש באופן בלתי מכוון במהלך התכנון ותהליכי הייצור, וייתכן שבעקבות פגמים אלה יהיה צורך בתיקונים. מסיבה זו, חברת פורד מעניקה את האחריות המוגבלת לרכב חדש, במסגרתה יתוקנו פגמים כנ"ל הגורמים לתפקוד לקוי או לכשל של חלק מחלקי הרכב במהלך תקופת האחריות.

הסעד המוענק במסגרת אחריות כתובה זו, וכל אחריות מכללא שהיא, מוגבל לתיקון, החלפה או כוונון של חלקים פגומים. סעד בלעדי זה ייחשב כמעניק מענה למטרתו היסודית כל עוד פורד, באמצעות המוסכים המורשים מטעם דלק מוטורס, מוכנה ומסוגלת לתקן, להחליף או לכוונן חלקים פגומים בהתאם להנחיות הישימות. בכל מקרה, החבות של פורד, אם קיימת, לא תעלה על עלות התיקון של פגמי הייצור כמצוין בחוברת האחריות, ולאחר תום אחריות זו תסתיים כל חבות שהיא מסוג זה.

תנאים ומצבים שאינם מכוסים במסגרת האחריות המוגבלת לרכב חדש מצוינים להלן מתוארים בחוברת האחריות. במהלך הביצוע של תיקוני אחריות ברכב, מוסך השירות המורשה ישתמש בחלקים חדשים, בחלקים משוקמים או בחלקים אחרים מתוצרת פורד או מוטורקראפט אשר השימוש בהם הותר על-ידי פורד, וזאת על-פי שיקול הדעת הבלעדי של חברת פורד או דלק מוטורס.

אף הצהרה או נוסח במסמך זה לא יפורשו כמחייבים להחליף חלקים פגומים בחלקים מסוג אחר או תכנון שונה מזה של החלק המקורי, כל עוד הרכב מתפקד באופן תקין עם החלק החלופי. יתר-על-כן, לחברת פורד ולמוסכים המורשים מטעם דלק מוטורס שמורה הזכות להשקיע זמן סביר ולבצע מספר סביר של ניסיונות לצורך האבחון והתיקון של כל פגם המכוסה באחריות זו.

בנסיבות מסוימות, חברת פורד זכאית לאשר ביצוע תיקונים במקום שאינו אתר של דלק מוטורס או מוסך מורשה מטעמה.

מה אינו מכוסה באחריות המוגבלת לרכב חדש

נזקים שנגרמו על-ידי:

• תאונות, התנגשות או פגיעת עצמים כלשהם ברכב (כולל מעבר דרך מתקן שטיפת רכב)

• גניבה, פגיעות זדון (ונדליזם) או מהומות

• אש או התפוצצות

• שימוש בדלק/נוזלים מזוהמים או לא מתאימים

• שימוש בכימיקלים על ידי הלקוח או שפיכה מקרית של כימיקלים

• מעבר דרך מים שעומקם אפשר יניקת מים לתוך המנוע

• שימוש לא תקין ברכב כגון נסיעה על מדרכות, הפעלת עומסי יתר, השתתפות במרוצים או שימוש ברכב כמקור כוח נייח

• מכה ו/או שבר שנגרמו מנסיעה בשטח (נזק משתמש)

נזק שנגרם עקב שינוי או התאמה בלתי מאושרים ברכב

האחריות המוגבלת לרכב חדש אינה מכסה נזק כלשהו שנגרם על-ידי:

• שינוי או התאמה ברכב - כולל מרכב, שלדה, או רכיבים - לאחר שהרכב יצא משליטת פורד

• טיפול בלתי מורשה על-ידי היצרן ברכב, טיפול בלתי מורשה על-ידי היצרן במערכות בקרת המזהמים של הרכב או בחלקים אחרים המשפיעים על מערכות אלה (כגון, ומבלי להיות מוגבל לכך, מערכות היניקה והפליטה)

• שימוש בחלק או התקנה של חלק שאינו חלק של חברת פורד ( FORD MOTOR COMPANY ) מלבד חלק מאושר של מערכת בקרת המזהמים ( certified emissions part ), או שימוש בחלק או התקנה של חלק (של פורד או לא של פורד) המיועד רק לשימוש בשטח ואשר הותקן לאחר שהרכב יצא מכלל שליטתה של חברת פורד ( FORD MOTOR COMPANY ), אם החלק שהותקן כשל או גרם לכשל של חלק של פורד. הדוגמאות כוללות, ללא הגבלה לכך, ערכות להגבהת הרכב, צמיגים במידות גדולות ממפרט היצרן, קשתות מגן, טלפונים סלולריים, מערכות אזעקה, מערכות להתנעה אוטומטית, רכיבים להגברת ביצועי חטיבת ההינע או תכנות ושבבים אלקטרוניים להעצמת הביצועים. למען הסר ספק יובהר, כי אביזרים שאושרו ע"י פורד והותקנו על ידי דלק מוטורס או מי מטעמה קודם למועד מסירת הרכב החדש לבעליו, יכללו במסגרת אחריות היצרן לרכב (3 שנים/100,000 ק"מ, המוקדם מביניהם).

נזק עקב שימוש ו/או תנאי הסביבה

האחריות המוגבלת לרכב חדש אינה מכסה חלודה שטחית, בליה ונזק של הצבע, חיפויים ואביזרי קישוט, ריפוד ופריטים אחרים המשפיעים על מראה הרכב, אשר מקורם בשימוש ו/או בחשיפה להשפעות מזג האוויר ואיתני הטבע. על בעל הרכב מוטלת האחריות לנושאים אלו. להלן מספר דוגמאות לכך:

• שקעים, dings (מעיכות מקומיות)

• חתכים, צריבות, נקבים או קרעים

• מלח להמסת קרח שפוזר על הכביש

• שרף עצים, לשלשת ציפורים והפרשות דבורים

• סופה וסערה, ברק, ברד

• רעידת אדמה

• קפיאה, מים או שטפונות

• פגיעות אבנים, שריטות (לדוגמה, בצבע או בזכוכית)

• סדקי לחץ בשמשה הקדמית. ואולם, אחריות מוגבלת לסדקי לחץ בשמשה הקדמית תסופק עבור 12 חודשי השימוש הראשונים, או 20,000 ק"מ, גם אם הם נגרמו עקב שימוש ו/או חשיפה לאיתני הטבע.

פריטי תחזוקה/בלאי/פריטים מתבלים

האחריות המוגבלת לרכב חדש אינה מכסה:

(1) עבודה וחלקים הנדרשים לתחזוקת הרכב; וכן

(2) החלפת חלקים עקב בלאי רגיל. על בעל הרכב מוטלת האחריות לנושאים אלו. עיין בספר הנהג. להלן דוגמאות של פעולות תחזוקה ושל פריטים המוחלפים עקב בלאי רגיל:

• החלפת שמנים
• מסנני שמן ומסנני אוויר

• שמנים, חומרי סיכה, נוזלים אחרים
• רפידות מצמד

• סבב צמיגים
• להב מגבים

• ניקוי/ליטוש ("פוליש")
• הכוונת גלגלים ואיזון גלגלים

• רפידות בלמים

בלאי או נזק לצמיגים

האחריות לצמיגים ניתנת על ידי יצרן הצמיגים.

פריטים ומצבים אחרים שאינם מכוסים

האחריות המוגבלת לרכב חדש אינה מכסה:

• כלי רכב בהם מד המרחק נותק, קריאת מד המרחק שונתה או שהופעלו במשך פרק זמן ממושך כשמד המרחק מושבת, ועקב כך לא ניתן לקבוע את מרחק הנסיעה המצטבר בפועל

• כלי רכב שסומנו או הוגדרו בזמן כלשהו כ"לפירוק", "נפגע אש", "נפגע שיטפון", "גרוטאה", "נבנה מחדש", "משוקם", או "ניצולת"; בעקבות זאת תבוטל האחריות המוגבלת לרכב חדש

• כלי רכב שהוגדרו כ"אבדן גמור" על ידי חברת ביטוח; בעקבות זאת תבוטל האחריות המוגבלת לרכב חדש

• כל רכב של פורד שהוסב ללימוזינה. בעקבות זאת תבוטל האחריות המוגבלת לרכב חדש

• אמבולנסים מוסבים שלא צוידו בחבילת Ford Ambulance Prep Package , עיין בנושא "מידע חשוב על אודות הסבה לאמבולנס" בחוברת האחריות.

מי משלם עבור תיקוני אחריות?

במהלך תקופות הכיסוי באחריות לא יחויב בעל הרכב בגין תיקונים המכוסים באחריות ישימה לה הוא זכאי, אלא אם צוין במפורש אחרת בחוברת האחריות.

במהלך תקופת האחריות מפגוש לפגוש, ייתכן שמוסכי השירות המורשים מטעם דלק מוטורס יקבלו הנחיות לבצע ללא תשלום פעולות שירות לצורך שיפור, שאינן כלולות במקור בתכנית הטיפולים התקופתיים הכלולה בספר הנהג ואשר נועדו לשפר את שביעות הרצון הכוללת מן הרכב.

האם האחריות ישימה גם במדינות אחרות?

האחריות מבוססת על המדינה בה נמכר הרכב במקור. ייתכן שהאחריות תכסה את בעל הרכב במדינות אחרות, אך יחד-עם-זאת ייתכן שבהיותו בחו"ל יידרש לשלם למוסך מורשה פורד מקומי עבור ביצוע תיקון אשר מכוסה באחריות במדינה שם הרכב נמכר במקור. במקרה מסוג זה, יש להקפיד לשמור את החשבונית או הזמנת התיקון המשולמת. יש להציג מסמך זה למפיץ מטעם חברת פורד ( FORD MOTOR COMPANY ) שמכר את הרכב לצורך בדיקת זכאות בעל הרכב להחזר במסגרת האחריות.

מידע חשוב

בדיקת הרכב

אנו בודקים בקפדנות רבה את כלי הרכב הן במפעל הייצור והן על-ידי דלק מוטורס טרם מסירתו, ובדרך כלל אנו מתקנים כל נזק לצבע, ללוחות המתכת, לריפוד או לפריטים אחרים המשפיעים על מראה הרכב. יחד-עם- זאת, לעתים משהו עלול לחמוק ולעבור את הביקורת, ואז ייתכן שהלקוח יגלה כי היה נזק ברכב לפני שנמסר לידיו. אם מתגלה נזק כלשהו במועד קבלת הרכב, יש להודיע על כך לדלק מוטורס בתוך שבוע אחד.

תחזוקת הרכב

שירות המוענק במסגרת האחריות לרכב יינתן אך ורק במוסך שירות מורשה מטעם דלק מוטורס.

בתא הכפפות של הרכב נמצא התקן נייד (USB) ובו קובץ ספר הנהג בו מפורטים הטיפולים התקופתיים להם זקוק הרכב. תחזוקה נאותה תהווה מגן מפני עלויות תיקון גבוהות הנובעות מהזנחה או מתחזוקה לקויה ובלתי מספקת, והיא אף עשויה להגדיל את התמורה בעת מכירת הרכב או ביצוע עסקת טרייד-אין. בנוסף, חשוב לבצע תחזוקה נאותה כדי להבטיח שהרכב יעמוד בדרישות תקנות בקרת פליטת המזהמים המחייבות.

יש לוודא שכל הטיפולים התקופתיים יבוצעו ושייעשה שימוש בחומרים העומדים במפרטים הטכניים של חברת פורד. אם לא מבצעים את הטיפולים התקופתיים המפורטים בפרק "מידע טיפולים תקופתיים" בספר הנהג יפוג תוקף האחריות על החלקים שנפגעו כתוצאה מאי טיפול. יש להקפיד לשמור ברכב את הקבלות על הטיפולים שהושלמו כאישור לביצוע הטיפולים.

במוסכים המורשים מטעם דלק מוטורס מועסקים טכנאים שעברו הדרכה והוסמכו על-ידי דלק מוטורס, הם יבצעו כהלכה את הטיפולים הנחוצים ויציעו שימוש בחלקים מקוריים של פורד. במוסכים המורשים מטעם דלק מוטורס ישמחו להעניק מענה לכל צורך בשירות, מתוך שאיפה להבטיח את שביעות הרצון המירבית מן הרכב. מומלץ מאוד לפנות למוסכי שירות מורשים מטעם דלק מוטורס לביצוע כל צורכי השירות.

באם תתעורר מחלוקת באשר לתוקפה של האחריות לרכב, לאחר שבוצע טיפול שלא במוסך שירות מורשה מטעם דלק מוטורס, יש חובה להציג חשבונית אשר נתן מוסך שאינו מוסך שירות מורשה בגין השירות לרכב.

סיוע

מוסך שירות מורשה מטעם דלק מוטורס לטיפול ברכב מתוצרת פורד יכול לסייע במענה לכל צורך בתחום האוטומוטיבי. בכל שאלה או בירור בקשר לשירות שיוענק למכונית פורד יש לפעול כלהלן.

צעד 1: יש לפנות למוסך השירות המורשה

עם המכונית החדשה תימסר רשימת מוסכי השירות המורשים מטעמנו. יש לפנות אל מוסך השירות ולהעלות בפניו את הבעיה או הבקשה. זוהי הדרך הטובה והמהירה ביותר לטיפול בנושא. אם עולה בעיה במהלך הטיפול במוסך השירות או שסיבת הפניה לא באה אל פתרונה בצורה משביעת רצון, יש להעלות את הנושא אישית בפני בעל מוסך השירות או מנהלו.

ניתן להפנות שאלות ותלונות גם אל נציג אגף השירות, המבקר במוסך השירות באופן שגרתי.

צעד 2: להתקשר טלפונית או לפנות בכתב לאגף השירות.

אם מכל סיבה שהיא יש צורך בסיוע נוסף לאחר שפנייה כאמור אל מוסך השירות, יש לפנות למוקד שירות הלקוחות:

דלק מוטורס בע"מ ת"ד 200

חט' שירות וחלפים מושב ניר צבי, 72905

טלפון: 08-9139995

פקס: 08-9139865

כדי לתת שירות יעיל, יש לספק את הפרטים הבאים בכל פנייה:

1 . שם, כתובת ומספר הטלפון של בעל הרכב.

2 . דגם הרכב ושנת ייצורו.

3 . מספרי הרישוי והשלדה.

4 . תאריך מסירת הרכב וקריאת מד אוץ.

5. שם מוסך השירות המטפל ברכב.

6. תיאור השאלה או התלונה.

מרכז טכני ומוסך מרכזי

המרכז הטכני של חברתנו, הכולל את אגף השירות, מחלקת ההדרכה והמוסך המרכזי, ממוקם בכתובת שפורטה לעיל והוא משמש כבסיס המרכזי למערך השירות הכלל ארצי למכוניות פורד.